فردوس

فردوس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


امیر ناظری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6463
 
تيزهوشان
فردوس_ شهید بهشتی
مجتبی داورپناه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4896
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
جواد ناصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4910
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
علی محمودی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4886
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
سجاد غفاری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4611
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مریم عبدمجیری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5214
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زهرا دولتخواه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6305
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
علی بهمنیان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4536
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
الهام طاهری منفرد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4326
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
عارفه نعمتی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5143
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
ناعمه کنعانی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6043
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
امیرحسین شاهی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4923
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
محمد سببی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4676
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زینب اکبری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6014
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مبینا فروتن
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5030
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
دریا دوزنده فردوس
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5730
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مهدی زرعی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5804
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مرضیه محمدیان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
ساجده سادات منصورمقدم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مینا اصغری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5133
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
کوثر موید
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5560
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مرتضی ابراهیم زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5331
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
هادی نقیب زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4384
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
امیرمحمد حقیقی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زینب ناصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4916
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
عاطفه ع ج م
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4389
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
محبوبه ساجدی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4994
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زهرا سادات سیدی باغستان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5605
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
امیر حسین زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5676
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
محسن وحدتی محبوب
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4355
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
سجاد رمضانی ایدو
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4492
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مهدی داورپناه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4671
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مهدی ابراهیمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4888
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
فاطمه باغبان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5933
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سارا حاجی زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5653
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مهسا اصغری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سیدسجاد اسلامی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5474
 
تيزهوشان
فردوس_ شهید بهشتی
مرضیه بخشی زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5054
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
حمیدرضا اسماعیل زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4596
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی