نوشهر

نوشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سیده ستاره موسوی میرکلائی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6275
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
سیده فاطمه موسوی میرکلائی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6342
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
پریا خزائی نسب
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5951
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
محمد مجدی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
کوثر درزی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5294
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
فاطمه باقرزاده سرکله
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 4982
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
حسین علی محمد پور
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5180
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
امیرمحمد ترک لشکناری
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
سپنتا شکری
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيدبهشتي