فريدون كنار

فريدون كنار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


امیرمهدی بهادر
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5978
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیرحسین بهزادی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4511
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمدطاها علی زاده فرمی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4782
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حسین امیدی کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4766
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیرحسین رضازاده فرمی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4849
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
عیسی شعبانپور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5656
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمدمهدی آزادی کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4811
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیررضا علی نژاد کلاگر
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4417
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سید یاسین کاظمی هریکندئی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4896
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حسین احمدی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4842
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی ارفعی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4773
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
ناصر اهنزی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5068
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
عارف تقی پور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سیدمحمدرضا جلالی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4609
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سجاد خاکپور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4631
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی رجب پور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4672
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سهیل رجبی دوغی کلائی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیررضا رستگار امیری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4437
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
عرفان رضازاده مهلبانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5016
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مهدی سلیمانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5709
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علیرضا صفرپور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4680
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
کارن طالبیان
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5443
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حسین غلامی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4544
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
شایان کمالی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4156
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
روح اله گرجی مهلبانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4565
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مهدی محسنیان
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4943
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمدمهدی محمدزاده
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4845
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیرمحمد نصیری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4457
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حسین بابکی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5108
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سید اسماعیل باقرنژاد
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4616
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیررضا بهرامی فریدونی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5871
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حامد جوادیان
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4884
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مهدی حاجی بابائی لندی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4328
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
نیما خلیل نسب احمدکلائی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5277
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیرعلی رضائی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4704
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمدجواد غلامی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
ابوالفضل فدائی منقاری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5312
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
ابوالفضل کیانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4574
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
رضا مرادی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4848
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مهدی اسمعیلی کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4069
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
پوریا ولی پور کریمی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6052
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
سینا عابدپور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5138
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی فیروزی پور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5602
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
علی لاغری فیروزجائی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5602
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
نیما فضلی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4111
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمدمهدی شهیدی نیا
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4437
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی