جويبار

جويبار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


ملیکا قلیان جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6313
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
مهدیس مرادمند پائین رودپشتی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6332
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
محمدحسین یوسف زاده پائین رودپشتی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
ادریس قلیان جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5688
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
سیدامیرحسین اشرفی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4775
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
مهدی عظیمی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4327
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
فاطمه السادات احسانی پطرودی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6450
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
سوگند ظاهری جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5059
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
علی قاسمی محله کلائی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5666
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
محمدرضا محمودی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5592
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
حسام شاکری جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6141
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
ملیکا سیلاخور
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6805
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
عباس ذبیح زاده باغلوئی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6129
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
یلدا عنایتی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5599
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
علیرضا کمانی مشک آبادی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5461
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
سینا سورچی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5311
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
امیرعلی بابائی کوکنده
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4524
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
هانی نظری آزادبنی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4676
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
علی مسلم زاده
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5681
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
زهرا مجیدائی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5774
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
پویا کاکو لاریمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6006
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
طاها یعقوبی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6152
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1