چمستان

چمستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سیده زهرا موسوی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6151
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
مریم اسد پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4993
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه جعفری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5485
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
نرگس حیدری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5446
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمدمهدی مسگر
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5424
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
فاطمه اسدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4738
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
محمد جواد یوسفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4601
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
سیدرضا حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4286
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
کوثر نجفی مرزان
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4322
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
نگار موسوی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5727
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سیده زهرا موسوی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5343
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سیده فاطمه حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6128
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
محمدمهدی کثیری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5917
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
محمدجواد امانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5071
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
فاطمه قدرتی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه زهرا شهابی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4678
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
مائده حسین پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4081
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
آسیه مقصودیان
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5387
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
محمدرضا سلحشور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4663
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
مریم عباس پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5768
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه قلی پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4164
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
زهرا رنجبر
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 3952
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
آرین نوربخش
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5297
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
سیده زینب عقیلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5005
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
محمدرضا اسدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4710
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
آرینا شهابی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6264
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
زهرا محمدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4924
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه زهرا علیزاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6404
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
انوشه یزدانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6028
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
صنم اعظمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4363
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سیده مریم حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5795
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
فاطمه جمارونی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4287
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سیده فاطمه حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4404
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
ابراهیم ابراهیمیان
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5022
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی