عباس آباد

عباس آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


پویا بهروزی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4737
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علیرضا احمدزاده نقده
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5484
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
مهدی قاسمی اسب چین
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5878
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
شایان بکتاش
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5121
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
علی محجوب طاکوهی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5040
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيد بهشتي
احمدرضا مرادیان دیلمی
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4666
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
طاها حسین پور
نهم - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 6562
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيدبهشتي
مقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی