بابلسر

بابلسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


مرضیه مصلحی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4999
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
ثنا حاجی بابائی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6250
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
مینا عمونیا
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5594
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
سید رضا میرزاده
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5673
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمداسماعیل حق پژوه
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6223
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
آرمان قلی زاده
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5549
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
سیده زهرا رسولی رز کناری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4840
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
مهدی شریج ویسری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5526
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمدرضا خداداد هتکه پشتی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6368
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمدیوسف فرجی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4653
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
سیده یاس عباسی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5042
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
امیرمحمد ولی نتاج بهنمیری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4783
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
فاطمه ذکریا نژاد احمدی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6018
 
تيزهوشان
بابلسر_ فرزانگان
زهرا ذکریا نژاد احمدی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5639
 
تيزهوشان
بابلسر_ فرزانگان
حسین شیرافکن
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5181
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
پارسا پرچی فیروزکوهی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6267
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
صبا شکراله زاده طالشی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4681
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی