تنكابن

تنكابن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدرضا نژادمقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5525
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدیار مهرکیش
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6409
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
ترگل آذرهوش فتیده
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5671
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سهیل ملایی توانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6004
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
شادی اسحاقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4750
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سمیرا ساحلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5457
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
مرضیه احمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5166
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
سپهر احمدنژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6447
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سپهر صادقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6326
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
شایان شکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5720
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
سیده آیلین ایزدفرد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6011
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
میلاد شهسواری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هدیه ساعدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4781
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نسترن میرفردوس
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5523
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
پارسا میرفردوس
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6391
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدیس امیرزادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4985
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
علیرضا دیلمی معزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5604
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدحسین راضی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5431
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مبینا شجاع شفیعی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6207
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
پری ماه عشقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4995
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
علیرضا بادان فیروز
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5495
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علی فاضلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6530
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیده فاطمه فاطمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5820
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمدمهدی محسنی بندپی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6588
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آرسام ریاحی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4658
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پگاه حسین زاده
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5733
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
مهدی وحدانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5894
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا شکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6598
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
جواد زنجانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمد سرابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5594
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
فواد شیخ محمودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6560
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آذین پورقاسمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5407
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
شایان مرادی پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5072
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پویا زینعلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5853
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا شورمیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5787
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مبین فرجی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6411
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدی احدی نژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6486
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
بهداد غنمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6263
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مینو همتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5609
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمد خلیل پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5267
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
کلثوم شورمیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5225
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
علی منتظری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5394
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سهیل خانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4691
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سایه حجری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6151
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدسجاد کاظمی توانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5410
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیده مبینا میرعباسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5487
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سارا فرجی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5796
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سیده فاطمه میرعباسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5405
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مائده مهدی رودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5518
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
عرفان نادری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5967
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
نسیبه سنجه وینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5635
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
نیما قاسمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5594
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیدبنیامین خامسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4760
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
نوین سلیمانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5379
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
فاطمه علی کراتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5924
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سیدولی اله اکرا سیدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5209
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
اشکان سعیدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6181
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
زهرا زرودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5819
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
آیدا آقاجان اشکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محیا عبدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5291
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
عسل نژادمقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5491
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
پریا اسمعیلی کلاری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5128
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
مژده نیکفرجام
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5827
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امین نورمحمودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5439
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هستی حسن پور کومله
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5342
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا مرتمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5871
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امیرحسین خلعتبری لیماکی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4728
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
شیما فرهادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5917
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آرین قربانیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5975
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آی ناز قربانیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4882
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا اخشابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5280
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
معصومه علیجانی رحیم اباد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5240
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نازنین محمدرضا بیگی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5557
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امیررضا ناظری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5750
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مائده ربیعی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5908
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
علی اصغر ساجدی مجدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5078
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هانیه قلی پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5448
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرمحمد بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5355
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آیناز محمدیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6161
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
شایان علیپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4814
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدمهدی بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5518
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
شمیم معلمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4836
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مریم رجبعلیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5908
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
رضا رضاخانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4093
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرفواد ابراهیمی پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4685
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
ریحانه مشایخ
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5337
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
فرزاد شهردمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5721
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
عاطفه اشگوریان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمد زندی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5052
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سپهر رادگودرزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5368
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هستی شاهمرادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5793
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمدمهدی شیرنژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5231
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
ابوالفضل عسگری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5640
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا سرائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5531
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آریا قنبرپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4939
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
حسن فلاح مظلومی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4579
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا