رامسر

رامسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


آرشام رستم ساسانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5466
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
نیلوفر ملک نیا
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4506
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امید رضا سمائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5937
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سارا فلک دمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5186
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
کیانا رحیمیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6622
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا دیلمان کیانرودی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5798
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
هستی افتخاری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5207
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نسترن قربانپور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4974
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سجاد خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5278
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سعید خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4979
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آرین صارمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آریا گلعلی پور سرولات
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6288
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
مهدیه رضی سروری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4797
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سحر روجائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5139
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
شیدا یوسف طالشی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5434
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
فاطمه کوزه گر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6116
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نگین پهلوان یلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5776
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
پری ناز عبدالعی یان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6266
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
وداد پورعسگری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6326
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
آرزو قاسمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5799
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
معصومه عبدزاده گوهری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4441
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
ماریا پورشمسیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5366
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرحسین رضامحتشم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5633
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سیدامیررضا فتوکیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6046
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
فرحان کریم مشائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6269
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
یاسین عزیزی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5189
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
فربد غلامیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5955
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
دیبا ولی شیخ زاهد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5464
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آرتادخت کریمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4556
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا کاظمی نژاد خلخالی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5836
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرحسین قلی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5859
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
امیررضا شاه منصوریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4198
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
دانیال مسافرثابت
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5011
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرمحمد معارفی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5410
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سارینا سعیدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5992
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
زهرا خان آرموئی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5476
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبین سازش
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5258
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرمحمد حسینعلی ثانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5037
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
هستی آذرمنش
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4801
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرمحمد اسدیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
ندا غلامی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4413
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدعلی شمس برزگر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6073
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
غزل محجرخیری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5630
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سیدعلی رضائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5282
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
حسین حاتمیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4350
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی