چالوس

چالوس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


آریا میار
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4870
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
محمدهادی متاجی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4387
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
علی متکا
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5460
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
یلدا پولادی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4804
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
محمدرضا خزائی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5943
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيد بهشتي
ملیکا خبازروشن کسمایی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4160
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
فائزه نعیمایی عالی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
ملیکا حسینی مقدم
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5334
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
سیده محدثه میرحسینی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5897
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
کوثر لهراسبی نیچکوهی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5662
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
سارا خواجوند کیاکلایی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4767
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
هستی سلطانی فیروز
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5636
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
امیرعلی خجیر
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4581
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
صدف صمدی بهرامی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4442
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
سید علی بنی هاشمی لنگرودی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
محمد مشایخ
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4760
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيد بهشتي
مبینا سام دلیری
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4996
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
فرناز خرم فرهادی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5044
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
سیده زهرا طاهری اطاقسرا
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج