قائم شهر

قائم شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


نگین پناهنده
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5835
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
محمد رضا کریمی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6827
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
نگار صفری طالعی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6079
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
مهرآسا کاویانی چراتی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6331
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
نیکو حسین پورسمناکلائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6262
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
عرفان احمدی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
فرزانه گرجی نژاد
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4898
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
امیرمحمد خلیلی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5432
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
کیانا نجفی کوتنائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
سیده زهره زمانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6263
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
امیر آقاجان زاده مقری
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5010
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
هستی پارسا کرد آسیابی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6655
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
آیلیلن حسین پور
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4225
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
معین بلباسی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6487
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی