آمل

آمل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


دانیال گیل
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6220
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
کوثر رنجبر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سید علیرضا علویان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5679
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سیمین اسماعیلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5615
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
هیوا سلامت
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5758
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
سیده مریم اسداله زاده بالی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5485
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مهدیس فراهانی فر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5867
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امیررضا دهقان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6189
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
احمد آ رش
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4833
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمدحسین لطفی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5061
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
شایا حق پناه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6645
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مهدی فیروز نوروزی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6665
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
حسین رحمانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4909
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
عرفان رحمانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6523
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
آتنا حجتی دینانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
بلال آقاجانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4496
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمد دهقان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5355
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سید پارسا وشتانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5223
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
پویا نیک زاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4356
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
فردین اکبری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5762
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
حسین متو ارجمند
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5417
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
فرزانه وطن پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6304
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
آرین عمرانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6488
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سید امیررضا موسوی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6375
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
حسن زارع
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6517
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پرنیا تنکابنی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6221
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مریم حر‌
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4806
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مریم بشیرپور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5024
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
صالح یوسفی نژاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6304
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
فاطمه کرمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6212
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
ساناز صادقی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مهدی حسین پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6469
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امیرحسین قاسمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5997
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
فاطمه سادات سلطانیان شاهانداشتی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5826
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
حمیدرضا اسکو
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6127
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
صبا صابری نیاکی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5665
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
فرامرز غلامی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6318
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مطهره رضائی فرامدهی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5270
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
فائزه شیرزاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6439
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
ستایش نائیجی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5983
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
علی رضا ملکیان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6064
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سیده مهدیه فاطمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
خوشه مشائی شکوهی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5255
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
اشکان بالو
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5357
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
شکیبا رنجبر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5620
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
هلیا رودگر ایرائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6180
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
فاطمه فریدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
آیناز ایزدخواه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5950
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
آرین حیدری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5503
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ساقی مهدوی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6071
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
نیکی ارزانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5998
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
صائمه رنود
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6042
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
محمد خلدبرین
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5713
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ایمان ده پناه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6000
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
حدیثه فدایی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5736
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
شیرین گرنائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5988
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
صبا عباس زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5574
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سارینا ساکت
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5798
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
یلدا کمالی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5897
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مهرآسا پهلوان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5628
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
تینا منتظمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5090
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امیررضا ده پناه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5099
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
نگار مهربان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4873
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
نرگس مهربان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4736
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
علی طیبی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5380
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
یاسمین رودگری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5786
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
درسا داودی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4872
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
ابوالفضل نظری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6176
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمد کاملی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5775
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمدجواد معماریان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5794
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
گلاره ابراهیمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5908
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
پارسا شهابی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5579
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمدرضا قلی نژاد شانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4567
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
سید نصرالله ابوالحسنی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6276
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مریم رمضانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
فاطمه گل پیر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4186
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
ریحانه محمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5810
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
عارف نبی زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5501
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پوریا عباسی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5956
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ابوالفضل هادیان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5359
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
علی اکبر بابائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4949
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ابوالفضل اصغری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4681
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمد حسین علی پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
نرگس نارنجی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5816
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مهشید خسروی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6232
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
نرگس یوسفی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5586
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سینا مهدوی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5949
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
هدیه واحدی نوری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5819
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
نگار علیزاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5844
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
زهرا هاشم پناه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6229
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
علیرضا سراج
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
علی هدایتی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5815
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مطهره تقی زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6394
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
پارسا پارسافر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6104
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی