بابل

بابل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدحسین حاجی پور
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6181
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
هاتف حسن زاده ولوکلائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4497
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
زهرا عابدی خلیلی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5695
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محدثه کاظمی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5771
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محمد مهدی حاجی زاده چناری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6193
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
پریسا مصلح
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5588
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
سیدمحمدمهدی میرزاپور رضائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6050
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
مبین حسن زاده خلیل
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
صدیقه تقی پور کفاش
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6031
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
حانیه پورطهماسب
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6533
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
محمد کفشگر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4837
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
امیرعلی فولادی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6523
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
پرهام مشائی شوب
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
آتریا خسروی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5769
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
محمدامین طهماسبی نیا چناری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
ساجده داداشی فیروزجائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6120
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
ابوالفضل رمضانی ارایی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5930
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
امیررضا پوریوسف امیری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
محراب هدایت پور ولوکلائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5605
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
معصومه محمدی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5991
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
ساجده رجب تبار درویشی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4743
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
نجمه طاهرنژاد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5569
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
فاطمه مهدوی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5936
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
ابوالفضل براری تاری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4200
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
شکوفه کردی نیافیروزجائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6702
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مانلی مجلل
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6748
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محبوبه بزرگمهر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5179
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محدثه اسدالهی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4803
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
ابوالفضل پورحسین میری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6222
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
محمد رضا کیانی راد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6251
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
آریان اصفهانی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5345
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
محمد رحیمی گرجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6279
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
محدثه لکائی اندی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5617
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
هانیه نصیرائی میر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6836
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
زهرا علی زاده حاجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5723
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
هانیه کربلایی ملکی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5039
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
فاطمه علی گل تبار
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6069
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محمد صدرا یوسف نژاد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6226
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
مهرآسا جهانشاهی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5777
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
سینا محتشم راد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5099
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
تینا محمدعلی زاده گرجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6574
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مریم مصطفی زاده حمزه کلائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6117
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
سیدامیررضا کریم پور موزیرجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5143
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
امیرعباس قنبرزاده
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6374
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
مریم حسین زاده سوادی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5912
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
علیرضا بابایی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4511
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
کیمیا غیاثی طبری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6637
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
آرمین حسین زاده تک آغاج
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5361
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
علی یحیی زاده بالی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5517
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
مهرداد علی نیا داودی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5569
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
کیمیا شریف پور دلاوری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5067
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
زینب فلی نیافیروزجائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5797
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
امیرمحمد خانعلی پوررودی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5770
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
همتا فتحی ملکشاه
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4667
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
فاطمه زهرا مصطفی زاده
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6150
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
هانیه محمدصالحی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5969
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
امیررضا عسکریان امیری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
عرشیا یحیی زاده جلودار
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
پدرام فرزانه امیری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
عباس کمالی آهنگر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
مهسا علی منش
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5427
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
طاها سالاریه
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی