ساري

ساري - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


علی حق پرست
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6673
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
نیکان عمرانی فر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6673
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
امیرحسین فتحی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5905
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سینا ستاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5680
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
سید محمد فرحان حسینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6549
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
نرگس شربت داران
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6929
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
علی اسدی شهمیرزادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5768
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
دانیال قلی زاده اسرمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6650
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
حانیه ستاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیر حسین نوری آبندانسری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5120
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
محمدامین سهرابی چمازکتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6505
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سلاله سعادتی گله کلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5431
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
امیرحسین جانی کشکا
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4654
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
کوثر رمضانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5931
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
محمد مهدی مسگری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5825
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
حسین مقدسی اسفوباشی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6680
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
محمد جبارزاده تکلدانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
سیده سارا منفرد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6275
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
نسیم واحدی پنبه چوله
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6328
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
فراز فلاح زاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5459
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
مانی جعفری مته کلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6392
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
ساینا گوران
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5326
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
رومینا جعفریان رستمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6049
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
پویا ایزدپناه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5741
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
داود ریش سفید
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6557
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سینا طاهری حسین آباد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6676
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
علی سلطان تویه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6425
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سهیل سراج
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6181
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
محمد لطف اله پور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6505
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
فاطمه اکبری ولوجائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6470
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
کیمیا رمضانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6540
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
سیده معصومه عمادی نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5797
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
علیرضا عالمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5885
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
علی شریعت زاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5336
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
علیرضا عبدالهی کاکرودی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5026
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
میترا میری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5279
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
علی راغب
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5562
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سلاله فلاح تاجی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5294
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
سیده ثمین ساداتی علمداردهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6345
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
مازیار اصغری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6355
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
پرشانا فرسنداج
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6010
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
مینا احمدیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6282
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
مهدیه درزی خلردی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6712
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
دریا باقرزاده صبا
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6717
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
مریم سرایلو
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5450
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
سیده حوریا عمادی چاشمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5770
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
علی حمیدی کولائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6866
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
ارشک ولی زاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5043
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
معصومه قاسمیان سوربنی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6457
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
امیر حسین قاسمزاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4831
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
امیرحسین دباغیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6406
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
شهاب ایمانی گرجی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5569
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
ایمان باکوئی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6329
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
مهنا عموئی رودپشتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4312
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
امیر عباس افضلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5595
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
علی رضا هادی نژاد پر کوهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6179
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
علیرضا احمدی واستانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6722
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
رامان علیزاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5417
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
سیده نیکی جمالی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6243
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
پریسا کلمری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5267
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
کیانا کلانتری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5681
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
مبینا رزاقی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6240
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
امیررضا امامی بندپی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6493
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
فاطمه عبدی لنکان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6058
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیر محمد برزگر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4825
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
نگار رضاپور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5008
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
نگین نوراللهی مقدم
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5821
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
پرند زارعی وناجمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5422
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
هاتف مجدی کفشگری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5976
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
محدثه ملکی علی آباد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6023
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
مریم نیک نژاد رستمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6863
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
عرفان شربت داران
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5184
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
سیده ثریا رضائیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
علی قاسمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5599
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
مصطفی دادوئی نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5422
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
سارا خورشیدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5977
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
ستاره الیاسی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5460
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
ابوالفضل زعفری نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5824
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سارا زعفری نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5836
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
امیر علی تقی پور اسرمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6213
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
امیررضا خدابخشی پالندی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
بیتا ملااحمدی طبری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5576
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
محمدرضا رمضانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
فاطمه اکبری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5813
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
پارسا برنتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5785
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
فرزاد محمدی قلعه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5607
 
تيزهوشان
بهشهر_ شهيد بهشتي (طلايه داران )
ثمین رحیمی بالادزائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6098
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
پانیذ صادقی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5696
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیر مهدی ربیعی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5121
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
ابوالفضل منتظری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4510
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
یاسین قلی نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6303
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
شایان یوسفی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 3932
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
مظاهر مرادیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5897
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
سینا کاملی گلردی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6712
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
درسا رستگارنیا
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5418
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
کوثر باقری مرمتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6006
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
نسیم بهادر پهنه کلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4808
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
پارسا نوشی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
فاطمه زرینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5748
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
محدثه خانی برنتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4292
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
مبینا خانی برنتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4105
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
علیرضا مرادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4773
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
سورین کلیجی سوخته آبندانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5602
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
نفیسا شاه نظری ثانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6168
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
اسماعیل زارع
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
علیرضا مسلمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5538
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
امیررضا هوشیارخواه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4758
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
محمد جواد سعدالهی اسرمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5440
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
مهراب رسول پورهدایتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5270
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
رومینا رمضانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5481
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
ابوالفضل ملکی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
فاطمه زهرا عرب لاریمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5794
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
محمد فتحی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6015
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
زهرا آذری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5860
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
محمد حسین زارع
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5483
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
حسین حیاتی کنیمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4281
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
غزل هاشم پور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
زهره اکرامی سورکی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
محمد حسین فیاضی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق