اسفراين

اسفراين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


یگانه فیضی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5679
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
غزاله عیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5323
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
ارمین نظری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5347
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
فاطمه اقائی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6079
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نیکو اراسته قزاقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5692
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
مریم نباتی آجقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امین حسین زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4337
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امین قربان زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5613
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
ملیکا زحمتکش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5536
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه سرداری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4889
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی فیضی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5006
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیرحسین پرندوش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5603
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه خوش نیت
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5394
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم حسن پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5848
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه محبتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4916
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهلا رمزی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5062
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مبینا هادیان فر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6710
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
رضا خان محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5367
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مارال لعل حصاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم پرسه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4785
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سجاد قصابی فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5028
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
شیرین طالبی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4567
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
شادی سامعی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4691
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمد حسن زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5505
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ابوالفضل رحمت پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4876
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سحر گلی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5676
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مبینا زارع
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6352
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
ضحا کرددیرانلویی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4941
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محسن دارپناه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4948
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ایدا کاظمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سارا رحیمی نصراباد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5149
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا عبدی میلانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4994
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمد لعل حقانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4857
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
حدیثه سلیمانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
میکائیل اسماعیل زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیرحسین لعل جواهری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5068
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا سبحانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4701
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی یزدانی نسب
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4844
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه نباتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5680
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
زکیه رضازاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5185
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
یاسمن نوری اردغان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5972
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
پریا رحیمی نیکو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5280
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مرتضی گلشنی کلات
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
شقایق قاسمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4531
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
ابوالفضل پورعلی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4732
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه احمدی فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4438
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
تکتم یوسفی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4295
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
غلامحسین هادیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4607
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه گلشنی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5933
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدیه طلوعی کالخونی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4814
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم محمدزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4434
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی رمضانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5297
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
علی اسکندری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4587
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
شیدا خواجه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5311
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
ربابه جعفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4570
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نرگس غلامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
راضیه اکبری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محسن بخشی ایرج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4969
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد رمضانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5028
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد رحیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4749
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
الهه سادات جوادی بیهقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5261
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی تیموری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5831
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
راحله رامشینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5659
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه خانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4599
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نیلوفر اکبری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5819
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیرحسین ولی پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4241
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مبینا طیبی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5078
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه ناتوان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4936
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم زارعیان فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5369
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه فرخی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5460
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
افشین نوریان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5193
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
پری ناز ملکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5096
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نازگل رحمانی وحید
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4708
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهنا سادات موسوی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5481
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهسا قربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5325
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمدمهدی شاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5017
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
علی بابائی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5347
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه محمدزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4689
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهتاب براتی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4705
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی ولی نژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5418
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
حشمت اله بخشی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4097
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه دهقانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5191
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
یگانه مروتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5512
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
احمدرضا نوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4300
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
تینا اردینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5090
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمدطه ملکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4310
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سعیده ظهرابی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4895
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
صبا اریاوند
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5352
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سینا محمدی بزنج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4854
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد ساده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4619
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
اتنا محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4310
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سعیده جعفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5006
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم شیرزاد ایرج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5082
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
حسانه اصغرزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5501
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
پویا روئین فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5736
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
عرفان نوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4247
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد باقری زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4518
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
آرین قوچانی شیروان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4636
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سامان علیزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 3922
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سعیده عزیزی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5055
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سجاد اسمعیلی فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4970
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ابوالفضل رحمتیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مهلا شریف
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5725
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
شهریار میزانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5148
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
هانیه حاتمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فائزه نوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4531
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیرمحمد بردبار
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4446
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مسعود بابائی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5181
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
رضا چوپانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5143
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
سمیرا تقدیری فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
رهام حاتمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4601
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیررضا باقری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5270
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مائده صفرزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5175
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فریا حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5862
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
برنا کریمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4747
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
همایون کاظمیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4833
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
معصومه تواهه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4520
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مصطفی اسکندریان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4955
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
پرنیان جوان کیانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5252
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا لعل قربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4708
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی زیوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5129
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ابراهیم زیوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5082
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امبن پیل
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5851
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سمانه عباسی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5083
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
امیرحسین مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4794
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
پویا ناصری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4894
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه مروی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5330
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی خادمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4943
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
هاجر حسن پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4864
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
کیومرث عیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5199
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سینا شیرزاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5225
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی