آشخانه

آشخانه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


ایمان رحمانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5065
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
نرگس جمالی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6093
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه اصغری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6173
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
حنانه غلامی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5703
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
زهرا نجفی راد
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4995
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
متین شاکری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4764
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
بهاره کمالیان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
پریسا کهندل
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5058
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
احمدرضا علی زاده
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4206
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
کاظم قنبری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4566
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سبا صحرایی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5609
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
زهرا براتی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5193
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
ستار برومند
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6040
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
اسماعیل زارعی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4722
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی پاکزاد
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4546
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
تکتم فاطمی قریه عباس قوچان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4492
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه رسائی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
سیده نجمه شجاعیان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه رمضانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4961
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
حسام کریمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4604
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
محمد پیلوار
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4561
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی ایمانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5130
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
تینا شادمان قوچانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4651
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه ابراهیمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5172
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
پوریا قویدل
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5194
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سینا رهیده
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سینا قربانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4427
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
محمد مهدی روحانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5141
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
احمد رضا هنرمند
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4934
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
مریم شکری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4198
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه روز فراخ
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4918
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه دلشاد
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5036
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه رحیمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4906
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
محمد امین نامور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6035
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی عابدی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5045
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
فاطمه جمالی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4539
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
کیانمهر رعنائی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4859
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی نامور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5190
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
ایمان شهروان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4244
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امید شهروان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4337
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
مسعود ایمان پور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امیر رضا صفریان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5931
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی رضایی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4564
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امیرمحمد هدایتی راد
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5599
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سیده زهرا فخرفاطمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5818
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
زهرا علی زاده کیکانلو
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5079
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
جهان بخش مکرمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4708
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی حمیدی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5568
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سیما عباسی قصریکی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4383
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
مریم عابدینی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4939
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
سید امین سیدی اول
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4017
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امیرحسن خادمپور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4141
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
ارمین مشکدان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5011
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امیر محمد نوری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5077
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا