بجنورد

بجنورد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدحسین مشتاقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5275
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
زهرا گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6112
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محمدحسین غفاری چراتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5370
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سمیرا مقدسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5868
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
گل آرا کلاهدوز
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5909
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سیدکیانوش کشمیری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4360
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
پرنیان اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5934
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
کیمیا خارپرور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6130
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
کامران الهیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4223
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
آرین علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5718
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
آرش صمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4790
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
آنوش بهفر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4887
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
علی خوشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6436
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی جعفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4386
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
نرگس نورانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6651
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
شادی زاهدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5896
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه خداشناس
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5359
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
یاسمین بهروان فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6034
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ارشک کاکائی مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5209
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی الهامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5106
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
محمدجواد علیزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5195
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
یاسمن جاجرمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5918
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پویا کمالی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5103
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
نگار مظفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6138
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
علی احمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فرزاد شیروانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6091
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
حانیه شهنواز
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5755
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عسل رضاقلی پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5496
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محمدرسول یارعلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5404
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
آرین ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5654
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی احسانی مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5343
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مبینا مکرمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6071
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهدیس علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4913
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نرگس جعفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5363
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
بهاره آرمند
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5551
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
آیدا امین زاده فاروجی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه صحراگرد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4738
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
رقیه فهیمان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5637
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه علیزاده کوشکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5017
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
کلثوم ولی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5788
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
شهریار ابراهیم زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4800
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
احمد محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5773
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه تقی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4683
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه خاوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5743
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پویا حاتمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4275
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مبینا علیزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4766
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
هدی علیزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5160
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
آرزو زمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4992
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مریم حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5138
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فرزاد میرزائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5024
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهدی رحمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5108
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
الله وردی صباحی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5297
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهدی ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5187
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیر علی آذری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5952
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
علی رضا محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5823
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی اصغر رزازپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4678
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیرحسین صبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4978
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی وظیفه شناس
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5689
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
متین حیدر آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5054
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
پدرام خلاقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5037
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سجاد جعفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5524
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
امیرحسین عصمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5585
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
امیرمحمد حاتمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4712
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مسعود صفائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5463
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
صادق نکوئی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5361
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
کیارش بدری فریمان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6031
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
پوریا قزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5243
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مبینا شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4977
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
امیررضا محمدنیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4845
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
محمدحسام جهاندوست
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5152
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیررضا ظهیری وحید
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5571
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیرحسین باقری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4791
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
متین قارداش پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4854
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
صالح نوروزیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4934
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
محمدصدرا موذن
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مصطفی لایق حصاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5320
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
یاسین توکلی حاجی وهاب
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5023
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سجاد ابراهیم زاده مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5039
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهدی شهروان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4866
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
علی رضا ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4255
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیر محمد حیدرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5175
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سینا حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرحسین غلامعلی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5145
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4757
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرحسین دهقان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی اصغرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5863
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرمحمد قربانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5134
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیررضا نقابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4857
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سجاد نقابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4131
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سیدمصطفی شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4308
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
دانیال رختیانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4639
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی آوازه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4347
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
شهریار شاهی دشت
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرحسین صیفی حسین آباد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4680
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
حسین نودهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4789
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
یاسین نیستانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4297
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهدی طائفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5245
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4200
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
علی صابری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4593
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
افشین زارع
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4599
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
کورش ملکشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5238
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
محمدرضا رجمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5605
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
یونس آشتا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4815
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
سیدمحمد نعمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5426
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی وحدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4391
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مهدی برات زاده قهرمانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5688
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرعلی یزدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6339
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
اباصلت حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
حمید رضا نسیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4155
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
محمدامین شهرکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4716
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
احسان پاکزاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6450
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
زهرا صفری قزلقان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5891
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مبینا منظوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5595
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ماریا بزمونه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5772
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه بهادری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5125
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
غزال صانعی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4551
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
انیس فیروزه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6268
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عسل جودت
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6179
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه آینه بیگی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6335
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نسترن احسان فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6601
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عارفه حسن پورمقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نسرین دادار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5229
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سارا محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6226
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سارا خرمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6183
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نگار ولی پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6301
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مریم وطن دوست
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5375
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
اسما همایونی حمزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4809
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهره خدابخش راد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4448
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهرا قشلاقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4640
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهرا محمدزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5341
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مبینا تنها
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5382
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نسترن دروکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5515
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
ریحانه امامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4783
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5924
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
حدیثه ندری بیابانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5418
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عارفه کریمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6214
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نرگس محمودیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6051
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نیلوفر جعفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5028
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
هستی قنادزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5342
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
خدیجه ذوالفقاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4348
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
هستی سیاح بازخانه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4971
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
کیمیا ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5259
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نگین قارداش پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4993
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پریسا تبدلان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6492
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
هستی همایونی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6148
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مطهره نظری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6436
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا قاسمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4955
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهرآنا موسوی نیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6441
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
راضیه پورشعبان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4931
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عاطفه نوذری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5821
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهلا لطفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4297
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
یاسمن ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4378
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
ماریا محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5471
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مریم سعادتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4556
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فائزه عفیفه گل شیخی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5185
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس