ايوان غرب

ايوان غرب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


آرین مهتابی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 6153
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
امیر حسین ملکیان
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4759
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیر حسین نور محمدی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4564
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
حمید رضا قدسی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 5434
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
محمد حسام قدسی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 5312
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
محمد نوید نیک نژاد
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4332
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
امیر رضا رستمی سومار
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 5635
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
ماهان مرادی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4494
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیررضا محمودی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4348
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
امیرمحمد محمدی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4135
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
هانیه زارعی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 6332
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی