رودان

رودان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


حنانه نسب کمال
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6100
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
امیرحسین نظر نژاد
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6049
 
تيزهوشان
بندرعباس_ شهید حقانی
محمد خاشعی برنطین
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4192
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
فاطمه سالاری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4657
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
هانیه رستمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6510
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه بهادری زیارت مقدا
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4646
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمد سالارپور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5396
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امیرسعید طاهری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4687
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
احمدرضا سالاری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4794
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمدرضا فرهادنسب
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4917
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
ریحانه کمالی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4402
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمدمهدی نجفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4028
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
زهرا صابری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5871
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدی دمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5630
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
حدیثه جاودان
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4483
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محسنه ذاکری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4634
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
آرزو جاودان
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4758
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
علیرضا احمدی سکل
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4009
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمدرضا زعیمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4118
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمد مهدی نجفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4248
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
شکوفه نیک بخت
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5837
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدیه محمدپور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4698
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مبینا بخششی برنطین
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
امیرحسین شریفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5630
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امینه شکرپور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4614
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه شاکری فاریاب
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5400
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا حیدری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5429
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه امیرزاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5298
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا عابدزاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
عارفه سالارپور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4357
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمدحسین تندر
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4090
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
فرشته ذاکری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5908
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه اقتداری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4664
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدی ثبات قدم
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمدجواد ناروئی راد
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4971
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
زهرا قادری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4204
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه زارع
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا تندر
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 3977
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مجید بهرامی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4841
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امیررضا سرجوئی زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4336
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
زهرا ارجمند
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5451
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محسن جاودان
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4286
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امیرحسین چترنور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4009
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
حسین رکن زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5278
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
شهرام تاجیک
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4102
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
امیرحسین مظاهری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4539
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
نرجس میهن پرست
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4787
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
امیررضا مهرانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4129
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
سمیه جاودان
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4613
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
رعنا سخایی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4081
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا گدالی زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4115
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمدامین کرمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5192
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
زهرا محجوب
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5381
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا سالاری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4508
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
نرجس حقیقی پناه
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4671
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت