ميناب

ميناب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


امیررضا حیدری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4725
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
پوریا یگانه شناس
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4772
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
رضا کمالی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4785
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
مهدی عباسی دومشهری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4934
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
ابوالحسن صیدی زاده
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4543
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
علی حیدری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4825
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
ابراهیم صفری درباغی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4928
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
علی زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4847
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
آروین فدوی دهوسطی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5347
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
عباس محمدعبدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5366
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
محمد شهدادی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4578
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
امیرحسین زنگویی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4798
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
حسین حسینی پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4587
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
محمدامین زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4469
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
عرفان مسلمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4592
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
حسین مسلمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4578
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
احمدرضا زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4823
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
مازیار زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5046
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
محمدحسین حسینی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4559
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
پارسا سالاری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4347
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء