دلوار

دلوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدجواد مرادی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 4916
 
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
احمدرضا زارعی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 4899
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
محمدحسین باشی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 5132
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
ستیا کارسازحقیقی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 4625
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث