برازجان

برازجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


زهرا علی پور
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5502
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
محمد امیری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5320
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
امیرعباس نیک مهر
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6119
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
آریا حاجی زاده گان
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6284
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
‌طه دهقانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5261
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
حدیث دهقانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4314
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
طاهره روزبه
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4733
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مریم بازیار حقیقی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5930
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مریم شهریاری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5263
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
آرمیتا باقری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5302
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
سینا داراب پور
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5484
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
اسحاق قاسمی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6236
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
آیلین نوری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5131
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مریم نصیری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4656
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
مریم حیدری خافتری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5541
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی