بوشهر

بوشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


صوفیا محبی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6582
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
زهرا گزدرازی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5494
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
مهرناز قاسمی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6556
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
مبینا زاهدی کللی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5372
 
نمونه دولتي
بوشهر_ هنرستان ريحانه
زهرا غلامی قطب آبادی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6211
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
نادیا بناری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5666
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
مینا شامانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6083
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
زهرا جهاندیده
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
بوشهر_ هنرستان ريحانه
محیا طاهری نیا
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5766
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
زهرا ملاکی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5844
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمد وزانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4243
 
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
رضا کنارک
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4721
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
غزل اسکندر پور
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6213
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
منصور حقیقی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5646
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
مائده شریفات
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5499
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
فاطمه کیانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5709
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
ریحانه کریمیان فرد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5189
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
نگار احمدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5592
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
امیرحسین راهی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5282
 
تيزهوشان
بوشهر_ دبيرستان شهيد بهشتي
دنیز هاشمی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6058
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
نیلوفر زارع
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6285
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
آناهیتا حیدری پاک
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5209
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
الهه باستین
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5229
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
مریم قایدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
سارا کردوانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6162
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
فاطمه سالمی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6594
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
ریحانه بهشتیان
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6978
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
مهرنوش تبرکی زاده
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4482
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
سکینه غریبی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
زهرا عباسی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5227
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
مهرداد روانشاد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6196
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
پارسا رود
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5292
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
امیرعباس هنربین
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5795
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
زهرا کازرونی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4808
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
مینو حاجی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5071
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
سمانه بهروزی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4991
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
امیرمحمد مومنی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5741
 
تيزهوشان
بوشهر_ دبيرستان شهيد بهشتي
محمد سیدشربتی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5199
 
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
سیدمجید حسینی نژاد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4045
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
ریحانه نوذری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4588
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمدحسین ناجی بوشهری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
نگین نویدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
بوشهر_ هنرستان ريحانه
مریم کاردانی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4856
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
هلیا عالی زاده
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 6372
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
حسین کشتکار
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4769
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
فاطمه نویدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4690
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
پویا رضانیا
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 3788
 
تيزهوشان
بوشهر_ ذبیرستان ذانشگاه
حسین حسن ابراهیمی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 3650
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
زهرا جفاکش
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5547
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
سید عباس موسوی فرد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4781
 
تيزهوشان
بوشهر_ دبيرستان شهيد بهشتي
منیره بدری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5317
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمدمهدی انصاری
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4505
 
نمونه دولتي
بوشهر_ نمونه امام خميني (ره)
حمیده عبیدی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4712
 
تيزهوشان
بوشهر_ فرزانگان دبیرستان
پارمیدا سلیمی فرد
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4713
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
مبینا جمالی
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 5001
 
نمونه دولتي
بوشهر_ حديث
محمدحسین خادم
نهم - بوشهر
میانگین تراز کانونی: 4574
 
تيزهوشان
بوشهر_ دبيرستان شهيد بهشتي