سيب سوران و مهرستان

سيب سوران و مهرستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فریبا سپاهان سومرزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5494
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
آسیه محمودزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4153
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
زهرا ریگی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4921
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
هما پوراحمدی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4902
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
زهرا کلکلی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4437
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
فاطمه گوری
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 5038
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
سمیرا دهانی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4817
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
عاطفه سپاهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4727
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
الهام هیبت زایی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4087
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان
زهرا زومکزهی
نهم - سيب سوران و مهرستان
میانگین تراز کانونی: 4174
 
نمونه دولتي
زابلي_ مهرستان -فرزانگان