سراوان

سراوان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدنوح دهواری خاص
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5465
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد پناهنده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5046
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر محمد کاوه سر جو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4938
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر حسین زومک زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4315
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر ارسلان سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4362
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ارمین آریا
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
کیور احلال زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6544
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالقیوم براهوئی پسکوهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4453
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سهیل درزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4914
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
پارسا فاضلی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5373
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر حسین دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عادل باران زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4264
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
معینالدین مهردادی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5940
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ساجد دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی نوری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
میثم اله هوزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5568
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عباس امرایی نژاد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5055
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
میلاد حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4881
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4426
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فائزه اربابی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5742
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
زهرا دهواری محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5139
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
فاطمه میرکزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5218
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
آرزو دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4524
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
عبدالمالک حسن زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4450
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حمیدرضا دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4098
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی شورابی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4060
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالسلام برفروشان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4895
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد امراء شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5024
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالمبین اسکندری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4916
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مبین جمالزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5649
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
یاسر سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4228
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عرفان رئیسی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5235
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد بلوچ زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4698
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
هادی دینارزهی پسکوهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5138
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4760
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا نصرت
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5012
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
نیما اربابی سرجو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4239
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مبین ارباب ناهوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3731
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حسن حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4271
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سعید اربابی سرجو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4504
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
اسحاق حسین زهی شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4568
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سعید دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5414
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد نصرت ناهوکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4746
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهران سلیمانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4208
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالمجید سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4504
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عدنان ارباب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3714
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
متین یوسفی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4296
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد گمشادزائی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3834
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد بلوچ کاره زنگیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4672
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
یحیی حسین زهی شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5300
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد نصرت زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4880
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4051
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4537
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
دانیال حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3752
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4422
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر محمد ارباب شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4041
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر اعظمی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4060
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مسعود امراءشستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4926
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
نازنین شیخ زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4466
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
سمیه قلندرزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4432
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
ماریه همتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4550
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
مریم براهوئی کنکوری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
ماریا رئیسی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4549
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
صدیقه پورحسینی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4971
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
کبری نصرتی ناهوکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4854
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه عترت
فاطمه بهرام زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5277
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب