زاهدان

زاهدان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


یلدا سعیدی مهر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5944
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
نرجس مرادی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5941
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
دانیال سارانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4674
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی2
طاها صوفی زاده
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4837
 
نمونه دولتي
زاهدان_ شهیدرجایی2
ستایش ناروئی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6031
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
محمد مهدی سنجرانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4950
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
سید محمد صالح امیرجهانشاهی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت مهدی (عج )
نرجس پیری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5878
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
زهرا سارانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5664
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
ملیکا فکوری پودینه
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5103
 
نمونه دولتي
زاهدان_ بصیرت
محمدامین سارانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6277
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی2
محمدجواد کیخا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5186
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
امیرصدرا خائف زاده
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6002
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
علی سعیدی مهر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4820
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
سیده ساجده حسینی بیژائم
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4283
 
نمونه دولتي
زاهدان_ بصیرت
عاطفه زرقی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5860
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
آریا نخعی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4590
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
انیسه محمدی سیب
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5791
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
فاطمه زهرا کیخا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5426
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
عارف کیخا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4918
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت مهدی (عج )
مهرانوش کفاش
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5509
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
بنیامین بامری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4807
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت مهدی (عج )
طناز شهرکی مقدم
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6372
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
پوریا طوفانی شهرکی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6076
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
امیرمحمد روا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5731
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
آرین هرمزی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6249
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی2
اشکان خردمند
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4692
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
مبین رضائی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4853
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
اسماء قزاقی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5368
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
طاهره سادات حسینی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5393
 
نمونه دولتي
زاهدان_ بصیرت
بنیامین شه بخش
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4926
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
سحر پیری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6735
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
سهیلا نارویی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4583
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
امیرعطا خسروی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6291
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
محمدامین نجفی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4476
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت مهدی (عج )
مرضیه نوری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4925
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان2
علی ابراهیمی اول
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4625
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
علیرضا گلدوی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4951
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
فرزانه شهرکی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5014
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
محمدصدرا خورسندی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
محمد دامن سبز
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4645
 
نمونه دولتي
زاهدان_ شهیدرجایی2
امیرحسین خزائی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
فاطمه نوری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5508
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
فرناز سرایانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4292
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
سیده سارا سیدحسینی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5858
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
امیرحسین خاکسفیدی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5006
 
نمونه دولتي
زاهدان_ شهرکی آقایی
راضیه شهرکی میرانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4339
 
نمونه دولتي
زاهدان_ بصیرت
ثمین کیخا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6447
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
معین کرمی بجد
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5089
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
رقیه گسترش
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6073
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
شیرین پیکانی ثانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4903
 
نمونه دولتي
زاهدان_ بصیرت
هدی دهمرده
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4703
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
سحر سپهی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
لعیا رضایی پور
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4592
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
مریم جهان تیغ
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6370
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
سحر ساکنی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5673
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
مریم نهوری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4869
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
کیمیا پیری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4570
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
فاطمه کیخاکهن
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5004
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
محمدمصطفی شیرزایی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5947
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی2
محمدجواد شهرکی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4911
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
علی چمن مطلق
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5589
 
نمونه دولتي
زاهدان_ شهیدرجایی2
فاطمه زهرا فروغی مقدم
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4935
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
مبین شه بخش خاص
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5102
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
فاطمه حسینی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5339
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان2
ریحانه شجاعی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4903
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
کیانا یاسمین
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4922
 
نمونه دولتي
زاهدان_ بصیرت
امیررضا محبتی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5656
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
مهران شاه محمدی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت مهدی (عج )
علیرضا میرشکاری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5159
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
سلمان قادری یادگاری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4063
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
فاطمه ابراهیمی مقدم
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4400
 
نمونه دولتي
زاهدان_ بصیرت
فرزانه لولا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6212
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
حجت غلامی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5003
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
فاطمه میری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4825
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
محمدمتین دلخوش
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6132
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی2
علی کیخای سالار
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4698
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
دانا شیوانسب
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5497
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
نیما اکوان
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5119
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت مهدی (عج )
علیرضا سعادتی راد
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6457
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
امید اربابی رشید
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4356
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
زهرا هراتی پور
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6150
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
امیررضا زینی وند
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5833
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
سینا فرهمندیان
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5574
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
فاطمه مباشری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4657
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
امیرحسین سرگلزایی جوان
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5434
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
فرناز ژاسم
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 3913
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
محمدمهدی بامدی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4624
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
سعید سالاری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4188
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
هادی نظری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5690
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
امیرمهدی کیخا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5465
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
مهدیه غفوری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4890
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
نیما گزمه
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4665
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت علی اکبر (ع)
اسماء ذوالفقاری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5029
 
نمونه دولتي
زاهدان_ بصیرت
عرفان اکبری مقدم
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5076
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت مهدی (عج )
محمد سرگزی مقدم
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4702
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت مهدی (عج )
امید نیکبخت
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
سوین حمیدی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6382
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
صالح ملک رئیسی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5686
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی2
محمدرضا پودینه
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5323
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
فاطمه نیک پناه
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4850
 
نمونه دولتي
زاهدان_ بصیرت
عرفان لشکری کود
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
زاهدان_ شهرکی آقایی
علی نظامی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5279
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
فاطمه شیخی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5301
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
زهرا شیخی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5403
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
مهدیه محسنیان
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4891
 
نمونه دولتي
زاهدان_ پژوهش
مبینا مقیسه
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5021
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
علی راشکی قلعه نو
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4540
 
نمونه دولتي
زاهدان_ حضرت مهدی (عج )
ریحانه خلیلی جهانتیغی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5355
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
محمد مهدی جوینده
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4167
 
نمونه دولتي
زاهدان_ امام صادق
فهیمه اصحابی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6016
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
عالیه رحمانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4120
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
حدیثه میر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4830
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه نرجس
آرمان دانش فر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4754
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
آرمین خیرخواه
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4964
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
صالح نوری قلعه نو
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4621
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
حدیث زارعی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4986
 
نمونه دولتي
زاهدان_ فرهنگ
محمدمهدی کیخا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4690
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
حسین گوهری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4553
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
امیرحسین زرگرپور
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4619
 
تيزهوشان
زاهدان_ شهید بهشتی 1
محسن کیخا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4666
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر
امیرمحمد مرادقلی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4431
 
نمونه دولتي
زاهدان_ شهیدرجایی2
محمد هراتی درویشی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 3938
 
نمونه دولتي
زاهدان_ شهیدرجایی2
سحر سیستانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
زاهدان_ فرزانگان1
امیرمهدی مودی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نمونه ولیعصر