قم

قم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


علی راستگو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6024
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
پویا ده پرور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5545
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدسجاد سرودلیر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6444
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
آرمان ضیائی سی سخت
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6360
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
امیرحسین آقائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5261
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیدرضا توسلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5823
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدعرفان فرمانی انتظام
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5814
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
هلیا شمشیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5379
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
هانیه عسگری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5702
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فرزانه شادمانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5079
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
مریم رضایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4914
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
کیانوش عزیزی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5315
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدمهدی توکلی منش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5625
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدامین صادقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6769
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
سبحان زمانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5522
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
سیدعماد آقائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6004
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
احسان الیاسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5026
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علیرضا عباسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5973
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدمهدی اورعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی خلجی نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6169
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
علی صنعتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5694
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
مبینا ایزدی پویا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6065
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهرا عرفانی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6417
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مهسا سوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6219
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
سحر زارعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5010
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
معصومه باقرپور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5705
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه اسماعیلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5431
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
فاطمه یزدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5747
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
سیدحسین چاوشی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4828
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدامین شکری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6189
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
احسان صدقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6420
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
هادی غفاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5206
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمد بابایار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5721
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
علی کریمیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6361
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
شایان اعرابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6212
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
سیدعلیرضا حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4988
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی گیاهبان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6729
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
بردیا رحیمی گائینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5727
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
مهدی پاینده نسب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6332
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدحسین حامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5224
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
امیرماجد رودسرابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5815
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدجواد وفائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6676
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
ابوالفضل سعادتمندان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5378
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علی صفدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5712
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
اهورا اسلامی فارسانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5082
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
سامان حیدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علیرضا غلامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6042
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علیرضا احدی فر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4910
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
امیرحسین بخشی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5351
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمدشایان سلیمی نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4885
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
مهدی مرادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
کیان پیشوائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6230
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
سروش زیانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5241
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدامین جانقربان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6069
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
پارسا هواسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5878
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
معین زرین اقبال
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6547
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
حسین الوند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5695
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
علی نداف نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4611
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
علی کاتبی بناب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4927
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سیدمحمدحسین علوی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5499
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدحسین جنت پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5243
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدمهدی خیری مقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4779
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدحسین خدابنده لو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5843
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدمهدی پورحیدرشیرازی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4930
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سیدحسین بهاءالدینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6011
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
رضا بابائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5528
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی اشگورلجی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6298
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمد زمانی فر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4358
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
محمد یوسفی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4697
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
علی شفیعی اقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5956
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
رضا قربانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5708
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
مهدی کشاورز
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدحسین زرگر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6358
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی نبی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5528
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
رضوان کشورنژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
عاطفه جهانیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5493
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه سادات اسماعیلی طباء
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5611
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
فاطمه روشنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5082
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
مبینا محمدی منش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5096
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
فاطمه صمدیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
فاطمه آکار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4293
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
شیدا باوفا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6196
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه کاردگر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5915
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مرجان موجودیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5005
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
شقایق منتظر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5047
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
سیده فاطمه زهرا بابایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5760
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه نیل ساز
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهرا فقیهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5629
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
سارا یزدانیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
نرگس اصلانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5158
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
هدیه آقامحمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6067
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
ثنا دخانچی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5438
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
مهسا ملتزمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4803
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
الهه عربی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5256
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهرا فراهانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5803
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهراسادات هاشمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5262
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
مینا بابائیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4663
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
ملیکازهرا رسولی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4720
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه