ابهر

ابهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سحر حسین زاده
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6015
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
مریم خلفی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6471
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
رها نظری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6385
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
رومینا شیخلر
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6419
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
معصومه محرم خانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5194
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
لادن حاجی انوری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6113
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
ساناز ترکی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4964
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
مهدیس چراغی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6831
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
زهرا رستم خانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6301
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
نگین میرچراغی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6499
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
سروین حیدری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5897
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
فاطمه زلفی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4740
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
سانیا احدی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5364
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
نگین بختیاری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5703
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
کوثر رحیمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6288
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
علی محمدلو
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5161
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
عباس بختیاری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4857
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
امیرحسین حسن خانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4800
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
آرزو حیدری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4924
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
امیر معینی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6630
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی