زنجان

زنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


شایان سروش مهر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5601
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمدرضا مهری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5601
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمدمهدی حیدری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6754
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
یلدا هادوی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5607
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آرتا عباسی زنجانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5684
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
مبینا محمدیون
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5622
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
صدرا علیپور واعظی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5509
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدصدرا خوئینی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5124
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مائده رحمتی زارع
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5704
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
نرگس شامی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5225
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
ارشیا افشاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4850
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
امین قشمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5582
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
شایان معینی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5146
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محسن یارمحمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5274
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
متین مسلمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
علی میکائیلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6503
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
هوتن وفادار
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5809
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
حمیدرضا خان محمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5792
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
پریا احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
مهرشاد اسکندرپور
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4863
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
عسل السادات مدنی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5171
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
فاطمه تقوی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4641
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
علیرضا احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5167
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
فاطمه رستمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5011
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
محمد عزیزی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 3979
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمدصادق تقی لو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5520
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
سحر فتح زاده
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5309
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آرین تفویضی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5096
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
هستی بهرامی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6265
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
مهشاد حیدری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5533
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
شیما سلطانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5456
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
مهسا ابراهیمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5089
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
علی مکاریان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5460
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مهدی اصحابی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4371
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
مبین عراقی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5793
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
مهیار قلی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5638
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمدمهدی سنمار
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5109
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
فاطمه پورعبداله
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6186
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سپهر فغفوری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5355
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
شیدا سودی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5329
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
آیلین دویرانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5234
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
هستی احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5833
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
یاشار فتحعلی پورزنجانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5268
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
آنیا طغرانگار
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4926
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
دانیال دائم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5157
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
مهدی طاهری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5688
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
رباب رسولی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5721
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
یلدا یاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5117
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
سولماز سعادتی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
مبینا شوکتی زاد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4800
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
نسترن ناصر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4811
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
پریسا تقی لو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5387
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سیده پریسا موسوی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4728
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
محدثه مقدم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5784
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
نیما غریبلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5554
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
آناهیتا محمودآبادی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5291
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
محمد بیات
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6138
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محمدرضا بیکی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4893
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
علیرضا نصیری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6226
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
زهرا دبستانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5278
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
رومینا الماسی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4251
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
میلاد بیات
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5694
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
صالح یوسفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4956
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
امیرحسین بیات
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
حنانه کریمی کوچکی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5406
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
رونیا یاختی فرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4360
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
آرتمیس حریری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5391
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
لیلا نظری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4649
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
محمد اوجاقلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5109
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
الینا خدائی منفرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5371
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
رسا رضائی شیوه
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5708
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
متین ژاله اراء
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محمدمهدی رسولی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5254
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محمدمهدی چهل امیرانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5304
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
مائده میرزایی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5161
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
امیراعلم مرادخانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5020
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
امیرمهدی کرمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5559
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محمدطاها بابازاده
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5938
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
علیرضا اسدی فرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5212
 
نمونه دولتي
زنجان_ نمونه دولتی غدیر
محمد مهدیزاده
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5357
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
فاطمه تقی بیگلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5248
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1