گرمي

گرمي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


آرین آذرنیا گرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6233
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی باحیا
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4479
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
علیرضا محمدزاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5571
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی مرادی کردلر
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5364
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
رضا داودی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
علیرضا وظیفه سلاله
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4282
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
طاها صادقی نیا
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4831
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
امیررضا دانش طلب
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4182
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
علی فرزانه
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4586
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امیرمحمد ابراهیم نیا
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5798
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
عیسی طهماسبی مشهدلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5614
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امین بدرزاده شکراب
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5447
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی رزقی شکرلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5742
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
عرفان شفق گرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5413
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سینا رحیمی اینی سفلی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5636
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سهند پاشائی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4784
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی