پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


شاهین محمدزاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6683
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
نازنین ناطقی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6415
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
علیرضا فیروزان
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5700
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
پریا قلمی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5172
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
آیدا نادری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5937
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
صنعان شیرگیر
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6066
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
سهیل قاسمزاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5653
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
شایان ادیب فر
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5073
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
حامد بهرو
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5468
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
مریم فرزانه
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4810
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان