نمين

نمين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


علیرضا جعفری دودران
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6546
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
فرزان اسد زاده خانقاه
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5327
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سهیل زمان داری
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6172
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
علیرضا محمد نژاد اصل
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6590
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
محمد رضا نوبخت خانقاه
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6196
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
پویا میرزاپور
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 6204
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
علی نام اور ابی بیگلو
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 3875
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
عرفان نعمتی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5212
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
نیلوفر جهانی نمین
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
رضا سلامی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 4830
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
شایان اعلامی
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 4538
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
علیرضا عزیزیان
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5170
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
رضوانه حاجی آقازاده
نهم - نمين
میانگین تراز کانونی: 5977
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی