خلخال

خلخال - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدهادی فتح اله زاده ایلوانق
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6599
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
امیرحسین جلیلی علی اباد
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6024
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
پارسا نباتعلی زاده گورانسرابی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6357
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سید محمد رضا هدایتی درو
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6225
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
محمدرضا فردوسی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5767
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
حمید رضا یعقوب پور
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4926
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
سینا صمدی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4787
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
عرشیا قربانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4511
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
نسترن ملک زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5509
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
الهه بنائی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6765
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سیاوش سیادتی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4742
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
محمد جواد پناهی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6009
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سید محمد جواد سیادتی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4741
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
محمد مهدی ریحانی کلور
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6120
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
سهیل آزمون
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5515
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
زهرا شعبانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5653
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سیده عاطفه میرزاپور آلهاشم
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4232
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
سیده مائده قاسم زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5837
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سیده لیلا عظیمی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4430
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
علیرضا مهری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6116
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
ساناز ستاری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6035
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
نگین طوفانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6442
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
رزان سعادت
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6430
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
محمد رضا ستاری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6554
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سمائ انواری فاراب
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6396
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
امیر علی شه پناه
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4778
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
سید محمد حسین عزیزی زاویه
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5630
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
آذین رضوانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5641
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
مونا مینافر
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6262
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
محمد رضا معصومی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4508
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
امیررضا شیرازی مجره
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5875
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سیده آیلین قیوم زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5368
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سید هادی بهشتی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5155
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
پری ماه آذر مهر
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4316
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
پری مهر آذر مهر
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5525
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
مهدیه جعفریی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4814
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
ساناز فکری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4313
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت
علی محمودی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4480
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
محمدمهدی انصاری فر
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5526
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
عرفان عزیزی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4860
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
محمد رضا شکری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5049
 
نمونه دولتي
خلخال_ علی ابن ابیطالب
سارا علی زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5520
 
نمونه دولتي
خلخال_ عترت