اردبيل

اردبيل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


پانیذ نیک جو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6479
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدرضا رحمانی بقرآباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4406
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
ماهان آریش
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
حدیثه کریمی گنزق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6258
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین افرا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5457
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیررضا افرا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5941
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
غزاله افرا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4781
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا خسروی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5920
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
علی منصوری مزرعه جهان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6352
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
فاطمه محمدی پور ججین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6401
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
کیارش ذوالفقارزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5182
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
محمدمهدی عالیقدر اردبیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6068
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
هانیه امین ساجدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5484
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیررضا سبحانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5803
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
عسل حمزه زاده نوران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5366
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدصالح آقا جعفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4252
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
فراز ابراهیمیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5993
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
غزل خلیلی موسوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5888
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مریم میرزارحیمی سقزچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5773
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیلین آذین فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5883
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مهرداد حاتمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6534
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آیدا سیفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5295
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدرضا عزیزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6214
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آرمان اخوان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4408
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
مطهره مفهومی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6017
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین معرفت کوراماللو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6128
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محسن قدیرزاده نمین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6201
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محسن مهرورز حسن باروق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6338
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرمحمد متین آقجه کند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5059
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آیلین صادقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5673
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
هانیه دولتی ساربانلار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4386
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سویل قوی پنجه عباس کهریزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5995
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
عطا منوچهری فرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5733
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
نگار ایمان پرست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آیلین رمضانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6247
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سما خوش لسان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6752
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا رضاپورخانقاه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6591
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیرمحمد حسن زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6046
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
رومینا باستانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5810
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیلین شهبازعلی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6274
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدعلی باقری زنده دل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آیدا عسگری زیوه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آیناز زیادی دمیرچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6537
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
پوریا گروسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
عرفان حسن پورجمادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6580
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
اویس پذیرائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4481
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سیده سارا سیدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5678
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
صنم عباسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6129
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
روژین رهبری دوست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6153
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین اسدی انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6421
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آذین عبادی قلندری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5954
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
محمد بایرامی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6461
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرحسین قوی دل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5963
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مهتا جهانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5531
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
علی رحمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6338
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدحسین خاکپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4468
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
اسرا خلیق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5802
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
امیرمهدی حاضرالوقت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
نسترن قهرمانی زرج آباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5622
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
فرزانه بیک محمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5125
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدعلی معصوم زاده سیار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
آتنا هادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6546
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدهادی علی حسین زاده مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5217
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدحسین رسول زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5065
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آیناز شیرمحمدزاده اصل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6229
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
شقایق یزدانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5379
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
نگین غفارزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5933
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
طاها ولی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5359
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آرین رحیمی حمیدآباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5188
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مائده عابدی سامیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5122
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سینا رزقی انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5451
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سما طهماسبی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیررضا صفائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6422
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پارسا طوبا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6259
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
هادی برزگر گللو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6244
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
فرید تراب نژاد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5575
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
اسما مجد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5980
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
احمد سعادتمندسوها
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6227
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مهدی جهانگیری خامسلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5965
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
علیرضا طاهر سولا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4430
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
تینا نقی زاده گرمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمد جلیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5928
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مهدیه جوهرچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6057
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
محمدرضا رسولی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5778
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
شقایق هاشمی تولون
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6610
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
عسل عظیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4974
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آرین مرادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6045
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سحر حسین زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5954
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
کیمیا احمدی پیرلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5698
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
آیلین نیکنام
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5225
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
مصطفی فاتحی زردآلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5617
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
یاسمن حقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5447
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین طاعتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سوین شمسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6718
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
نیوشا دشتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6374
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
علی شرافتی گللو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5797
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مبینا جعفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6323
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مهرشاد الماسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5870
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
سودا شیرینی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6089
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مبینا بابازاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5570
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
عرفان درگاهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5121
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
نازنین اکسون
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6061
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیرحسین نقدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6446
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مائده اسلامی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5095
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سحر جعفری سجهرود
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5473
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدرضا کریمی داشکسن
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5859
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آنیتا پاکپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5893
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
نگین بخشی زاده ایمچه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5595
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
نیما مهدویان نیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4499
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
توحید مورخ حجی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرعلی وقار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5986
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
افسون ستاری اقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4949
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدطاها مظفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
مهشید ناصری سرقین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6148
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
امیرحسین امیری سجهرود
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6061
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پردیس نعمتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5715
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
صنم جعفری شیران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5380
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
پردیس حسینی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5908
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
ائلمان سیدین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4997
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
آرش ابراهیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6158
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مهدی عبدایمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5342
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
فرشید نوری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6318
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آریان شاددل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4879
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
محمدرصا نظری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4595
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرحسین کیوانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5900
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
ثنا منحصری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدحسین مصطفوی مرشت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5693
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
سیدعلی شهبازی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
زهرا بابائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5552
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیررضا سعادت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6093
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرحسین زمانپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6004
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
پگاه صفری اودولو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
عرشیا زندیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6483
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
عطا دسترنج حور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
عرشیا نجف زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
هلیا فتوحی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5592
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیدا نوروزی بنماران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سهیل خدمتی دولت آباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5848
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سبحان امیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5415
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
محمدامین قبادی جمایران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4916
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدرضا دیرین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5071
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
پارسا اسدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سیدمحمدمهدی میرزائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5030
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پیام آقانژاد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5132
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
هانیه نجفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6100
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا هجرتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5262
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
آرین رضائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5016
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امید دشتی بشیرلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5058
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
کیانا اسلامی فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4882
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سماء میرزائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6546
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
نیلوفر عباسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5777
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
علی سبوحی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4871
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
الهه حوتی ججین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
مهدیه عزتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5458
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
پریسا صمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6257
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
امیرحسین مرادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5472
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی