گرمسار

گرمسار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سیدمحمد مطهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4853
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهید بهشتی پسرانه
عطاء الله فدائی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4891
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد امین نوروزی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6170
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ساحل رهبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6049
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
مائده رحیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5269
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مرتضی جورابلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6024
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهید بهشتی پسرانه
حسین تررک
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4852
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
آیدا قنبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4691
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ساغر وکیلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5837
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه اسدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5963
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
محمد امین رادمنش
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4553
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ساغر قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6104
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
پوریا رنجبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6337
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5107
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
موژان خالقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5810
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی کنشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5048
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی رضا داستانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5125
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدمهدی صابری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4670
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین میراخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4823
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سبحان فرحناک
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4194
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی فریدون کلاهی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5932
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
رکسانا شاهی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6333
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نگین بوربور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5905
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
پارسا احمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4795
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدرضا عربی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی ثامنی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4738
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
کیانا یوردخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5600
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
صبا یوردخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5454
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
محدثه صوفی آباد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6005
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
میترا سادات موسوی کیا
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علیرضا کرکه آبادی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4736
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
تینا قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6290
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
زهره قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4933
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نرگس اصانلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6047
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مهدی شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4794
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
عرفان مصطفی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6187
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
اشکان نوش آفرین
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4522
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سیدمعین شمسی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4315
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهید بهشتی پسرانه
صبا رزاقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4674
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حسین فدایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5505
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نیما ثامنی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4798
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نازآفرین اژدری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5275
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیرحسین مقدم فرد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5225
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
لعیاسادات خاتمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5860
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
شیوا زندی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5614
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ندا محمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4047
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ایمان پازوکی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4477
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا اسکندری مقدم
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدحسین طاهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4941
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
حنانه ساغری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیرعلی طاهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5058
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدیاسین عرب عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4839
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فرزاد قباخلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4852
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدمهدی شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4163
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا محمدحسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4446
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدسینا مهاجری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4499
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
بنیامین قزلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4621
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرمحمد شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4786
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم صداقت خواه
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4144
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4830
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فرحان فلاح
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4745
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني