كيار

كيار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


زهرا ملکپور
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
معصومه طاهری سرتشنیزی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 6211
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
احمد صفی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5202
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
زهرا ابراهیمی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 6271
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
زهرا ملک پور
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 6222
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مریم حسینی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5780
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سعیده اصغریان
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4626
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
حسین اسدی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5032
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
فاطمه سیفی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5640
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
شقایق اسکندری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
محدثه مقصودی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
راضیه مرادی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5986
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مرضیه مرادی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5635
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه