فلارد

فلارد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


زهرا رستمی کندری
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5158
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فائزه منصوری
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمدمهدی سعیدی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5382
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
زهرا احتشامی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4659
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
معصومه رستمی مالخلیفه
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مریم منصوری
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5573
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فاطمه سعیدی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5128
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
زینب سعیدی ابواسحقی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4673
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حدیث جهانی نیا
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4543
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
معصومه سعیدی ابواسحقی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5000
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی