لردگان

لردگان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سیدمحمود حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6455
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
مهدی حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5299
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد جواد کریمی منجرموئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6345
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
علی محمد حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6004
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مهدیه حسنی ساطح
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6443
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
هاجر بابامیر ساطحی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6377
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
نگین نادری لردجانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6282
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
عباس کریمی منجرموئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسن بویری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6144
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سیده فاطمه حسینی منجرموئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5080
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حمید رضا رحیمی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5101
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسین محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6427
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فردین امیری نژاد
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6394
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد محمدی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسین کریمی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4812
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
نسترن شاه حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5962
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فائزه اقبال سعیدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6273
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
شاهین حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5859
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علی رئیسی شش بهره
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5135
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علی محمدی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5925
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
زهرا طهماسبی کهیانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4296
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فائزه کلواری جانکی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
نیلوفر موسوی بردبری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5951
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدیه عسگری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4362
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سیدنیما حسینی لقا
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4395
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
افسانه والاپوری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4628
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدی اکبری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6137
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شقایق نوروزی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5051
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سینا منصوری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4804
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شیدا خلیل طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5117
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
آناهیتا بابامیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6051
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فائزه جلیل ناغونی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4632
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
امیر حسین احمدی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان