بروجن

بروجن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمد مهدی قانع
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5554
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
علیرضا قیصری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6208
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
زینب انصاریان بارزی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5732
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
مطهره محمدخانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5648
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمدجواد ملکوتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5493
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
محدثه علیخانی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5362
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
محدثه امانی سفیددشتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4808
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
شکیلا زمانی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5600
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
امیرحسین انصاری پور جرم افشاری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4771
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
فرزین نوروزی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5239
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
فاطمه تاراسی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5286
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
روژان شاکری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5126
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
مهشید نصراللهی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمد ملک محمدی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
نوبر بازیاری عبدالسلیمانلو
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5587
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
فاطمه بزرگمهر
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5099
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
سیده فاطمه حسینی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5466
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
آرش حضرتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
فروغ عباسی دزکی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5029
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
سیدکمال حسینی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4610
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
ابوالفضل رشیدی ده رشیدی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5584
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
زهرا گودرزیان
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4976
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
مهران حسینی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5371
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
ساینا شیرانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4273
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین