فرخ شهر

فرخ شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمد کرامت
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5606
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
علی کرامت
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4955
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده فاطمه صالحی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5947
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مهدی زاهدی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6374
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
حسین نکویی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5280
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
زهرا شمس
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6324
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
مائده رئیسی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5848
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
امیرحسین عظیمی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5341
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
حدیث قربانیان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه