شهركرد

شهركرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


بهناز نجفی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5659
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
الهه جهان بخشی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6396
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
اشکان علیرضایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6093
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
پریا محمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6093
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
الناز حیدری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6056
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
احمد رضا الوانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6223
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
افسانه احمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4323
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
فاطمه زهرا قاسمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
طنین افشارمنش
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6280
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
میثم رئیسی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5773
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمد مختاری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6297
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
ارمغان اشرفی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5372
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
نرجس کیانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5313
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
اسماعیل علیخانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5984
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
افروز هاشمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
آیدا عبدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6141
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
صالحه آقابابایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4956
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
زهرا احمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5883
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
آیدا ارغند
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6314
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
کامیار حبیبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6401
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
امیررضا جزایری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6314
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
مهدی علی بابایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5969
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
دانیال مبینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6189
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
علیرضا هاشمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5776
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدحسین محمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5765
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مهران مهرابی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5663
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدرضا یزدانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5302
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
رامین بهرامی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5950
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
علیرضا سمیعی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6578
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
رضا رفیعی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6257
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
کیارش کیانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5471
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
علی اسماعیل زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5194
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
سحر علیرضائی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4874
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
ساغر علیرضائی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5051
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیدعلی اکبر حسینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5577
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
مریم شیوندی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5520
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
اشکان حافظی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6178
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
زهرا علیدادای
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5261
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
مهدی رفیعی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6115
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدعلی صالح پور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مرضیه احمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5956
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
فرناز نصیری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5417
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
رضا گنجی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5620
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
امیرمهدی اسلامی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5856
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدحسین نوری زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدمهدی برخورداری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5854
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
آیلین هاشمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5440
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
فاطمه حبیبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6615
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
علی جعفرزاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5925
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
یزدان کاظمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدسعید ایزدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5073
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدحسین کریمیان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5152
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی مردانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6089
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
مهربد خسروی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5912
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
باربد خسروی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمد میری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5825
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
میلاد خدادوستان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5625
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
قائم گودرزی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5206
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
فاطمه علی بیگی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیده ملیکا نوربخش
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5989
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمد عباسی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6002
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
عارف دهقانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5745
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
نیکا نامدارپور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
زهرا توکلی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5560
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مهدی شیخی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5526
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مهدی میرزاخانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4436
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
دانیال پوراحمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5435
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
محمدجواد محمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5238
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
امیرحسین علیدادی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5787
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
معصومه طاهری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5364
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مهدی احمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6206
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
سیده فاطمه حیدری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5924
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
زهرا عابدینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6586
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مریم نوروزی زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5994
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمدرضا بالی پور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5517
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی