بجستان

بجستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمد مهدی تاج بخش
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6118
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی شهیدمدنی
حسن سالمی سردق
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4582
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی شهیدمدنی
ریحانه حسین پور
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5190
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی الزهرا
زهرا سادات مرجانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4435
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی الزهرا
محمد برادر بجستانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی شهیدمدنی
هانیه رشیدی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4979
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی الزهرا
سجاد منصوری
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6067
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی شهیدمدنی
ساجده خاکزاد بجستانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5039
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی الزهرا
مبینا زین آبادی بجستانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4536
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی الزهرا
فرهاد اکبری
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6639
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی شهیدمدنی
مصطفی رئوفی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
بجستان_ نمونه دولتی شهیدمدنی