سلطان آبادسبزوار

سلطان آبادسبزوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


ابوالفضل معصومی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4900
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
امیرحسین عزتی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 3895
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
ابوالفضل اله وردی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4262
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
حسین ترخاصی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4817
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
مریم اسدی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 3936
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
سید محمد مشکانی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 6176
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
فائزه نامنی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4450
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
علی سید آبادی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4794
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
حدیثه سادات موسوی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5564
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ناهید سبزوی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4662
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
علیرضا فدائی مقدم
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4093
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
محمد بیگ نژاد
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4516
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
فاطمه سادات داشخانه
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4256
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
یگانه ذوالفقاری
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4238
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
سپیده اصغری
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5010
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
امیر حسین ترکمنی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4774
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
امیرمهدی ظهیری پور
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4373
 
نمونه دولتي
سلطان آبادسبزوار_ امام حسن
حسین فتاح
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4960
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى