گناباد

گناباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


مینا مسرورنیا
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5623
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مبینا فروزش
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4956
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
پریسا جعفرزاده شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5116
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
سارا ساعدی فر
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5474
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
حدیثه اسمعیلی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4712
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
غزاله کرمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5149
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
زهرا قاسمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4781
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مهدیه فدوی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4237
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
حانیه علی نژاد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5072
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
ریحانه میری شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4336
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
شیما مهدوی بیدختی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4602
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
نرگس مکاریان بیلندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5387
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
محمدمعین امیرزاده شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4195
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
ملیحه سادات سیده باغسیاه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5586
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
علیرضا لاهوتی نوده پشنگی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4126
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
مریم مشتاقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4631
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مریم گلزار
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4880
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فاطمه شریفی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4740
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مریم صادقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4439
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
آرش امیری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
احمدرضا زنگوئی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیر رضا پهلوان مزار
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5514
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محمد رضا دانشور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5380
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیر مهدی تمام گر
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4175
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محمدصالح تقوی مند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4276
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
امیر حسین علیزاده رهنی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 3833
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
علی میری بیدختی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 3956
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
ابوالفضل سلطانخواه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5313
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
سید علی کاظمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4307
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
اسما غلامی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4479
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
سجاد جوادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4973
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محبوبه حسن زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5602
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
مهسا اسمعیل زاده نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4516
 
نمونه دولتي
گناباد_ محمودیه
فرزاد فرزین نوده پشنگ
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4059
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
احمدرضا عصاری شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4624
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده
محمد صدرا قانعی کاخکی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4924
 
نمونه دولتي
گناباد_ دکتر مهدی زاده