فريمان

فريمان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


علی پاسبان عرب
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5590
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
علیرضا خوش روی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5153
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
راضیه نظام خواه مزار
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
مهسا حیدری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5301
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
عماد چوپانیان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4626
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مهدی زنگنه
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5591
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
یزدان میرزایی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4850
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
آرمان سلیمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5132
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
نیلوفر محمدی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5552
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
رسول گمنام
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4275
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
عطیه فنائی جیزآباد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
نیلوفر وصالی خواه
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5277
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
هیوا ذاکری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5459
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
علی دربر
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5652
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
عماد رزم گیر
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4663
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حانیه مکتب دار
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4850
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
علیرضا مصطفی زاده طراز خاکی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4991
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
فرزانه قاسمی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5524
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
جواد خدادادیان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4718
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
امیرمحمد گله دار
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5613
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
فاطمه عیدیان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4503
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
محمد رسول کریمی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5591
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
عارفه آهنی فریمان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
فاطمه بنی احمد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5239
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
فائزه سبیلی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4324
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
زهرا قدرتی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4906
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
آرمان ژیان نیا
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حسین مجرد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4171
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
امیرحسین سالاری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4471
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سعیده اسماعیلی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
اکرم مقدم
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4059
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
علی رضازاده مقدم
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4242
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حمیدرضا سلمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4013
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سارا نعیمی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4757
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
ابوالفضل میرزائی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4318
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
اسماء عرب زاده
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4931
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین