كاشمر

كاشمر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدرضا محجوب فرشه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4855
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
احمدرضا باغبان خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6152
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
نگین نظری فرگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3822
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
ماندانا منفرد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4153
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مهدیه نصری فرگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3920
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زهراسادات عفتی مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4732
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مرتضی خزاعی فدافن
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3923
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محمد نخعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5260
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
فاطمه عیدی خضربیگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زهرا نورزاده قلعه بالا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5414
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
ریحانه قانعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مسعود اسکندری ثانی تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5141
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محدثه باقری کسیرینه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4357
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فاطمه پورجعفر
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6567
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
سیده مریم حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
محمد عباسعلی پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3573
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سیده مونس حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5279
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
سعید نیکی جردوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4822
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سیده زهرا حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6070
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
سجاد تیموری طاهری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5523
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مهدی شریعت
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4853
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سیدامیررضا نادری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سجاد هزاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
رضا قاسمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5262
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
نجمه عباس پور تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5359
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
محمدصادق اسکندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5066
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
منصوره محمودی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4865
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
الهه خسروی مغانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6143
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
اسماء هادوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4744
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
علیرضا طاهریان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5730
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مطهره ابراهیمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5718
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
ابوالفضل بهزادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5744
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محمدآرش شیرخانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5889
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
فائزه اسماعیل زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
امیر کریمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6214
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
شادی زارع دوست
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5582
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
محمدپارسا فارسیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5080
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
کوثر حیاتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4336
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
سیدسینا نژادحمزه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5275
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مهدی رفتارعلی آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5330
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
صفا جعفرنژاد قوژدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5623
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فائزه شاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5414
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
عطیه فانی اله آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4659
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
حسین حسنی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3970
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مهدی معنوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3795
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
زهرا صداقتی خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4830
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
مریم هادوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4388
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
الهام سادات هاشمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5639
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زهره زیبائی خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5345
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
امیررضا ملائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5302
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محمد آزمند
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4550
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
هادی احمدنیافیض آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4877
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
دانیال عبداللهی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6283
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محسن امینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4472
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
هادی تقوی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5245
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
کمیل تیموری قلعه بالا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4046
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محمدصادق رمضانیان ایوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3874
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
فاطمه جلالی مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4789
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
محسن محجوبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6307
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
رویا رحیم زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4018
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
عادل بنائیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6329
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امیرحسین اسکندری ثالث تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4736
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مرتضی افتاده تنورجه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4878
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
پریا پاکزاد خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5900
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
امیررضا خوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
صابر ابراهیم نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5581
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امیر هوشنگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4832
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
علیرضا سلیمانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5498
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
کمیل کریمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4533
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
مقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی