سبزوار

سبزوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


امیرحسین امینیان فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5582
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مبینا رباط جزی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4888
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
سبحان داورزنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5826
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
علی اصغر دارینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6298
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
سارا جناتی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5671
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
سجاد غلامی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5300
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
امیرحسین شعبانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6015
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
عرفان جلمبادانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5833
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مهدی خسروجردی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6237
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
فرزاد استیری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
علی امین فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5747
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
حمیدرضا فسنقری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5825
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
ارسطو یزدان پناه سبزوار
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5182
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
مهتاب هاشم آبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5575
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهدیه کرمانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4808
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
علی نامنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4684
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
ثناء فرهادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ژیلا خسرو آبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5426
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
نازنین شوق علی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4633
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
تینا اصفهانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4645
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
پرستو سادات موسوی نیا
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5424
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
زهرا بخشی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4753
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
زهرا سنگ سفیدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4783
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
شیوا جلینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4795
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
امیرحسین رباط جزی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6038
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مهدی توسلی خواه
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4659
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
علی رازقندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5592
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
فرهاد پورکاوه
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6085
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
جواد سنگ سفیدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5118
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مهیار اسماعیلی راد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5211
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
پویا مهاجرانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5236
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
نازنین اکبرزاده عرب
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4669
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
یلدا باعثی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4703
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
پریسا شریعتی مقدم
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4587
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مهسا عباسیان
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4322
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مهشیدسادات هاشمیان فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4039
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مبینا بشیری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4688
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ریحانه وزیری نژاد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4524
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ریحانه آقاگلی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4579
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
محیاسادات برغمدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4739
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
هانیه رباط سرپوشی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5946
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
یگانه رباط سرپوشی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5305
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
اسماء روشنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4530
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
فاطمه کهن سال
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4942
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مصطفی میری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5772
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
یاسمن باقرزاده
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5569
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
آیلار فروزان کیا
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5888
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
حدیث زیدآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4704
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ستاره لطف آبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5936
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
صالح قلعه نوئی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4784
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مهدی قلعه نوی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4823
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
هانیه افقهی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5367
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
محمدامین عبدالهی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5986
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
محمد طزری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6167
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
مرتضی کرامتی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4561
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
علی پری افسای
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم