نيشابور

نيشابور - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


مهدیه درودی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5466
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
سمیرا ریاضی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6265
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
محمد شیرازی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سمانه سادات حسینی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5429
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
وجیهه فرسودی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6016
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
عطیه ماروسی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6194
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
آریا رحیمی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6412
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
زهرا درودی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5301
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
پریسا سادات هاشمی صدر
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6293
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
ابراهیم رستمی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5154
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
صبا قرشی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
جواد قره باغی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4558
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمد بخشی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5365
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
عرفان جعفری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5351
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
الیاس میرشکاری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5898
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
هانیه پیرانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5386
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
ریحانه یگانگی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5094
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
هستی یا نوش صدیقی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5640
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
زهرا بقیعی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5844
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
محسن رشیدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5695
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
نیما نوذری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5674
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
غزاله اشتر
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6466
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
رقیه حیدری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6007
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
یزدان محمودی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6212
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
پوریا آمارلو
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5202
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیررضا شاکری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5459
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیر رضا رنگانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمدمهدی اسعدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4378
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
فاطمه فرح بخشی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
شکیلا شکرانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5941
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه ملکی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
محمد قلعه حسنی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6251
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
ریحانه شهمیری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5090
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
پارسا تاتاری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6137
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
ناهید اله وردی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه نظافت
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6140
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فائزه فلاحت
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5811
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
علی عجمی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5836
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
امیررضا داودی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6459
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سیداسماعیل موسوی عمادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4624
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
آرش ناصری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6090
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
آیدا غرقی فر
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مریم برزنونی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5996
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه محمدنیا
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5444
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
سیدامید حسینی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4539
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیرمحمد ایروانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5431
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
محمدامین رحمانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4852
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
وحید امامیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5130
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علیرضا فرجامی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5212
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
فاطمه بیاتی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4701
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فرشید فرهادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4614
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سماء فیضی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5072
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مبینا آهویی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5622
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
احسان شکوهی منش
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4713
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سیده فرناز عادل
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5485
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
محمدرضا حو ر
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5245
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
یونس اله وردی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5696
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
حانیه شوریابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
نفیسه فهیم زاده
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5697
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
کوثر بشارت
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6396
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
بهنام حاجیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4231
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمد فراهینی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5326
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
عارفه عقیلی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5984
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مبینا ثابت ایمانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5139
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
امیرحسین لطفی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5553
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
مهدی مرشدلو
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
داود مرشدلو
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4665
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علیرضا حیدری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4680
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
یاسمن پورافشار
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5801
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
میلاد وکیلی نسب
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5731
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمد کوشکی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4774
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
دانیال صادقی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4897
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علی طاهری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4680
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
روح اله عمارلو
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5626
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
متین علی آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5340
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
علیرضا نصیری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5367
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
نیلوفرسادات سجادی مقدم
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5436
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
محمدمهدی معین
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5541
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
حمیدرضا پورافشار
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5107
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمدحسین فروغی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان