قوچان

قوچان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


بیتا بشکنی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5899
 
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان