گچساران

گچساران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سیدسعید شفیعی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5940
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیررضا سبزعلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6111
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فرنوش مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6037
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
امیررضا حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
آرین اسدی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6228
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
نرگس باقری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6261
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مبینا ملک زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5990
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
میعاد اکبری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5748
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد مبین صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5935
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
یاسین فروزنده مهر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5261
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدمهدی حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6298
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
سید هادی افضلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6141
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیر آرتا سلیمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6278
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرمحمد محمدزاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6648
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
حدیث طلعتی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5219
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
امیرحسن بهرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5966
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
آریا محمدی ده بزرگ
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5397
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
شیوا علی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5602
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
امیرحسین ضامنی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4945
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
آرمین شیخ ممو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4727
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
میثم صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4651
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مازیار خوان پایه
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6399
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
شایان وفایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5157
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرحسین حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده زهرا دستاران
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5865
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
گلشن جازی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آیدا امیریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5890
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهدی پورزکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3759
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
احمد هدایتی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3958
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
زینب محمدی مفرد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5040
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ملیکا ملک پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6129
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
امیر مرادی فر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5862
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
مبینا کاظمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4753
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدمهدی فلسفیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5499
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرعباس شفیعی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5964
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
اسما مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5524
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سارا معرف پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 7005
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
امین رضا انصاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5844
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
نسیم یوسفی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6347
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سحر موسوی امیرآباد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6448
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
مهدی انصاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
ساره پایدار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5543
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
سحر مظاهرپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4751
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نیایش موحدیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6289
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
هانیه باشتی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6273
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
امیرمحمود شیخی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5228
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
آرین متولی امام زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5300
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مریم مرادنژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5559
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا فریحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4480
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نازنین آبرزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4772
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
الناز افشاری ابوالکرلو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5329
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آیناز کریمی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3593
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فرشاد هاشمی شبانکاره
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4508
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمدرضا بیعتی اصل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4135
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
اشکان افشاری ابوالکرلو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4181
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیرسعید اسدی بیدک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4048
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
نسترن نادری دره شوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4409
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
حسین میر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3909
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
نازیلا سینایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
الهام استواری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5179
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فروغ ملک زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4424
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
جمیله قدیمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4970
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فرزاد جوی بارپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3609
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سامان افرا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3873
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سارا اکبری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
علی کامرانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3902
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
ناصر بیرونی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سارینا عطایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4332
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهدی الهی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5039
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
الهام محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5508
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
یاس زارعی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5113
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
عباس عبدویی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5107
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
فاطمه نوری دمیه
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4879
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آرمین کریمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4211
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
زلفا آتشرگ
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4635
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا یارعلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4560
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
عرفان خادمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5034
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
حدیث زارعی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4968
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نازنین غلامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6630
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
فاطمه آذربخت
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5888
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
علی محمدپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4900
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
اعظم نوروزی نیک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5696
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
ماهان برناس
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3899
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فائزه کروش لرکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4644
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
دانیال قربانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4891
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سمیه خسروانی نیا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4592
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
علی امیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3720
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
الهه شهپری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3947
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آناهیتا گرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5252
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فاطمه فرهمندیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا تزم
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4945
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
اشکان کاظمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3899
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
شیوا اسدی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6550
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
یلدا قنبری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5714
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
علیرضا ولی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4428
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدمهدی فروغی فر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5666
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیررضا بهرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه علی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4950
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
عرفان خادمیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5371
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی رستمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5248
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
صهبا کریمی دره شوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5563
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
رضا حیدری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4313
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
رضا شمسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4364
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی ماندنی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4244
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد مجیدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4049
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهدی احمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4589
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فرخ اسماعیلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4259
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مریم نجیبی فرد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4458
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
پروانه کاویانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5403
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
شیوا اندیک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4339
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا علی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4056
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهشید شیخ ممو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6433
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
محمدرضا هوشیاریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5857
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده مریم پاداش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4755
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
یگانه یاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5986
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
آیناز امیریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5568
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نیایش کرمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5159
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ماریا یوسفی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4846
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
تینا سلیمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ایلیا حاذق
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4370
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
حمیدرضا احمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4378
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سحر میری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5650
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
ریحانه حیدری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4627
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
بهناز بوذرجمهری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4820
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نسترن حیدری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5202
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نادیا مردانی چهارده چریک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6295
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
زینب برموزیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4958
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا معصومی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4749
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سهیل افشاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5448
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیرحسین دیزگانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6087
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرحسین شیخ ممو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6377
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
یاسین صیادپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4377
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امیرحسین پشتدار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5438
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سارا قلی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
رضا محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4659
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهدی چریکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4321
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
گلنوش پشت دار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5569
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدصادق معصومی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5619
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهدی علی پناه پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6564
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
سیده آیناز بهنامی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4186
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
حسین مرادی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سوگند صفایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5690
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدمهدی دستانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4419
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
یاسین مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5274
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
حسین قبادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5896
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمدرضا بخشایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4474
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سجاد دلدار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3745
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
پژمان نادری دره شوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4853
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
امید گرجی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4863
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
زهرا سبزعلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6110
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
علی نارکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6448
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
ابراهیم دلنوازفر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6087
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدمهدی زورمند
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5347
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمدامین خادمیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4634
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
شاهرخ جسیر امام قیس
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4931
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نرگس مظاهری اردکانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5217
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان